Opvang en nazorg

In de zorg en het (speciaal) onderwijs is de kans groter geconfronteerd te worden met vervelende of ingrijpende gebeurtenissen. Hierbij speelt ‘Opvang en Nazorg’ een cruciale rol. Er worden drie trainingen aangeboden over dit thema binnen de zorg en/of het (speciaal) onderwijs:

1) Basistraining ‘Collegiale Opvang en Nazorg’ – voor medewerkers/begeleiders/leerkrachten
2) Vervolgtraining ‘Collegiale Opvang en Nazorg’ – voor leidinggevenden
3) Specifieke training ‘Opvang en Nazorg’ – voor Bedrijfsopvang Team (BOT)
1) Basistraining ‘Collegiale Opvang en Nazorg' (*)
Medewerkers in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking lopen een verhoogd risico om tijdens de uitoefening van hun werk met vervelende, ingrijpende of traumatische gebeurtenissen te worden geconfronteerd. Het gaat om de persoonlijke beleving na het incident, iedereen ervaart dit op geheel eigen wijze. Die persoonlijke beleving is een normale reactie op een vaak abnormale situatie. Ook een zeer ervaren medewerker kan te maken krijgen met de directe psychische gevolgen na een incident.

Doel van de training
In deze basistraining leer je dat collegiale opvang en nazorg essentieel is binnen de professionaliteit van de medewerker. Die bewustwording en motivatie is de basis voor de ontwikkeling van nieuwe inzichten, vaardigheden en opgedane kennis.

Voor wie
Begeleiders, leerkrachten die werkzaam zijn in de zorg of het (speciaal) onderwijs.

Inhoud
We gaan in op de basisprincipes van collegiale opvang en nazorg, op de persoonlijke beleving na een incident, we wisselen ervaringen uit en plaatsen dit in een theoretisch kader. We gaan in op verwerkingsverschijnselen en we gaan in op wat je wel doet en niet doet bij een eerste opvanggesprek.

Praktische Informatie
Tijdsduur: in de praktijk volstaat een training van twee dagdelen, inclusief simulatie met een trainingsacteur voor de praktische toepassing van de theorie.
Plaats: De training kan gegeven worden op de locatie van de instelling, ook kan er in overleg gekozen worden voor een andere locatie.
Aantal deelnemers: Maximaal 12 deelnemers.
Kosten: Vrijblijvend wordt er een offerte gemaakt.
Trainer: De basistraining ‘collegiale opvang en nazorg' wordt vormgegeven door Henri Heijink.
(*) Deze training is uit te breiden met een extra dagdeel rondom het thema ‘professionele zelfhantering en zelfcontrole', met als doel inzicht te krijgen in de eigen spanningsopbouw en verwerkingsstijl bij stressvolle situaties.

2) Vervolgtraining ‘Collegiale Opvang en Nazorg' leidinggevenden
Opvang bieden is een plicht, opvang weigeren een recht. De leidinggevende speelt een cruciale rol bij de organisatie van een veilig werk-, woon- en leerklimaat, hij is immers inhoudelijk verantwoordelijk voor veiligheidsbeleid en de uiteindelijke kwaliteit van zorg. Hij zorgt voor een open cultuur waar agressie regelmatig op de agenda komt, waar efficiënte registratie plaatsvindt van incidenten en het normaal is om over agressie te spreken.

Doel van de training
Het is van belang dat leidinggevenden door deze training zich bewust worden van hun verantwoordelijkheden betreffend opvang en nazorg en daarnaast de basisvaardigheden verwerven om hun taken daarvoor goed te kunnen uitvoeren.

Voor wie
Voor leidinggevenden binnen de zorg of het (speciaal) onderwijs, die binnen hun eigen organisatie te maken hebben met de organisatie van collegiale opvang en nazorg aan hun medewerkers.

Inhoud
Naast de basisprincipes van collegiale opvang en nazorg, krijg je inzicht in de verschillende verwerkingsstijlen. We besteden extra aandacht aan de verstoring en/of stagnatie van het verwerkingsproces, we geven inzicht welke taken van belang zijn. De tevredenheid over de opvang en nazorg wordt grotendeels bepaald door de opstelling van de leidinggevende.

Praktische Informatie
Tijdsduur: in de praktijk volstaat een training van twee dagdelen, het eerste dagdeel met theoretische onderbouwing, het tweede dagdeel met een trainingsacteur voor de praktische toepassing.
Plaats: De training kan gegeven worden op de locatie van de instelling, ook kan er in overleg gekozen worden voor een andere locatie.
Aantal deelnemers: Maximaal 12 deelnemers.
Kosten: Vrijblijvend wordt er een offerte gemaakt.
Trainer: De vervolgtraining ‘collegiale opvang en nazorg' leidinggevenden, wordt vorm gegeven door Henri Heijink.
3) Specifieke training ‘Opvang en Nazorg voor Bedrijfs Opvang Team (BOT)'
Er zijn meerdere opvangmodellen, bedrijfsopvang blijkt de meeste voordelen te hebben. Er is een belangrijke en gezamenlijke inzet nodig bij de opvang en nazorg na ingrijpende en traumatische ervaringen: van de directe collega's, de leidinggevende en het bedrijfsopvangteam. De eerste twee spelen een essentiële rol bij de eerste acute opvang vlak na de gebeurtenis. Een bedrijfsopvangteam bestaat uit medewerkers met extra training en bagage op het gebied van opvang en nazorg.

Doel van de training
Deze praktijkgerichte training heeft als doel om de praktische vaardigheden en theoretische kennis aan te leren die nodig is bij de doelgerichte, gespecialiseerde en protocollaire opvang door een bedrijfsopvangteam.

Voor wie
Dit is een specifieke scholing en vaardigheidstraining voor (toekomstige) leden van een bedrijfsopvangteam binnen het speciaal onderwijs en de gezondheidszorg.

Inhoud
In deze teamtraining, waarbij we met voorkeur het voltallige bedrijfsopvangteam trainen, hanteren we de volgende modules: basisprincipes van opvang en nazorg, verwerkingsfasen en verwerkingsverschijnselen, risicofactoren en de verstoorde verwerking, uitwisseling van eigen ervaringen en de professionele zelfhantering, gesprekstechnieken en het driegesprekken model en tot slot de persoonlijke en professionele grenzen en beperkingen van opvang.

Praktische Informatie
Tijdsduur: in de praktijk volstaat een training van vijf dagdelen, het werken met een trainingsacteur en video opnames maken deel uit van deze vaardigheidstraining. Een follow-up na een half jaar is sterk aan te bevelen om kennis en vaardigheden te onderhouden, daarnaast kunnen we supervisie bieden aan de leden van het bedrijfsopvangteam.
Plaats: De training kan gegeven worden op de locatie van de instelling, ook kan er in overleg gekozen worden voor een andere locatie.
Aantal deelnemers: Maximaal 8 deelnemers.
Kosten: Vrijblijvend wordt er een offerte gemaakt.
Trainer: De specifieke training ‘Opvang en Nazorg voor bedrijfsopvangteam (BOT)' wordt vorm gegeven door Henri Heijink.
© Copyright 2013 Facet Trainingen•