Van leiden naar begeleiden

Een bewustwordingstraining met het thema bejegening voor medewerkers in de zorg en het speciaal onderwijs.

In de zorg voor mensen maak je als begeleider deel uit van de omgeving van de cliënt. Je bepaalt deze omgeving dan ook voor een groot deel. Als je niet ontvankelijk bent voor signalen die mensen uitzenden (ook je eigen signalen), mis je een kans om de mensen voor wie je zorgt te begrijpen. Tegenwoordig wordt er binnen de zorg veel gesproken over de wijze van begeleiden. Naar onze mening is er steeds meer behoefte aan daadwerkelijk doen. Daarom kiezen wij voor ervaringsleren als basis voor de omgang met mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.

Doel van de training

De training is gericht op verbetering van de kwaliteit van de zorg. Deze kwaliteit begint bij het herkennen van eigen (non-verbale) signalen. Probleemgedrag wordt hierdoor vaak sneller gesignaleerd. Tevens zorgt dit voor een frisse kijk op je eigen wijze van begeleiden van cliënten en geeft vaak een nieuwe constructieve, open discussie onder collega's. Samengevat in drie punten:

  • De deelnemer inzicht geven in wat de invloed is van zijn huidige manier van begeleiden op het gedrag van de cliënt.
  • De deelnemer in staat stellen om door dit inzicht vanuit een respectvolle bejegening de cliënt te stimuleren om zijn mogelijkheden te (gaan) gebruiken. 
  • De deelnemer beter in staat stellen na afloop van de training non-verbale signalen te herkennen en daar op een adequate manier invulling aan te geven.

Voor wie

De training is voor mensen die werkzaam zijn in de zorg en het speciaal onderwijs. 

De aanmelding zal per team/groep kunnen zodat er aangesloten kan worden bij de praktijksituatie op de woongroep of de activiteitengroep.

Inhoud

In de communicatie en interactie met anderen is er sprake van veel non-verbaal contact, terwijl wij eigenlijk heel verbaal zijn ingesteld. Tijdens deze training willen we ingaan op een aantal fenomenen, waarbij het non-verbale contact centraal staat. Zoals in onze dagelijkse bezigheden die een grote invloed hebben op het gedrag van onze cliënten, maar waar we ons nauwelijks nog van bewust zijn.

Beschrijving van de verschillende modules:
Module ‘Contact'
In deze module staan de volgende vragen centraal:
• Wat gebeurt er als je contact wilt maken?
• Welke mogelijkheden heb je om contact te maken?
• Wat gebeurt er binnen het contact?
• Hoe wordt het contact afgesloten?

Module ‘Ruimte'
Door middel van praktische oefeningen leer je de lichaamstaal van jezelf en de cliënt beter kennen en kun je hier iets mee gaan doen. In deze module staan de volgende vragen centraal:
• Waar ga je staan als je bijvoorbeeld een cliënt aanspreekt?
• Hoe benader je een cliënt?
• Welke plek geef je hem of haar in een ruimte?

Module ‘Grenzen'
De volgende vraag staat centraal in deze module:
• Wat zijn je eigen grenzen en hoe herken je die bij een ander?

Module ‘Sensomotorische integratie'
In deze module wordt de samenwerking tussen waarnemen en bewegen uitgediept. De verwerking van onder andere de zintuiginformatie en de alertheid komt hierbij aan de orde.

Inbreng cursisten

Naast de basisthema's hebben de cursisten zelf de mogelijkheid om thema's of situaties in te brengen. Zo kunnen zij de training zelf mede inhoud geven. Thema's zullen zoveel mogelijk toegespitst zijn op de dagelijkse praktijk. Samen zoeken we naar mogelijkheden en oplossingen. Bij iedere oefening wordt de cursist uitgenodigd mee te doen, dit betekent dat hij/zij de vrijheid heeft oefeningen niet mee te doen. Wij gaan er wel van uit dat de kracht van de cursus ligt in het zelf ervaren.

Methodetraining

Binnen deze training maken we gebruik van werkvormen uit de psychomotore therapie en de haptonomie om medewerkers te helpen zoeken naar andere handvatten in de omgang met de ander. De werkvormen zijn voor de cursist met name belangrijk omdat aan den lijve ervaren wordt wat de invloed van zijn of haar manier van begeleiden is. Door de ervaring leren cursisten hun eigen handelen te veranderen. De meeste medewerkers zijn veelal "doe-mensen", ze willen effectieve informatie die hen helpt zicht te krijgen hoe om te gaan met het (probleem)gedrag van de cliënt.
Deze lijfelijke ervaringen blijven altijd aanwezig, waardoor situaties in de praktijk sneller herkend worden. Door op deze manier te werken proberen we het leerproces op gang te brengen zodat de medewerker zich gaat realiseren dat hij/zij deel uitmaakt van de situatie en dus invloed kan uitoefenen op deze situatie. Dit betekent dat hij niet alleen naar het handelen van een ander moet kijken, maar ook naar zijn eigen handelen.

Praktische Informatie

  • Tijdsduur: In overleg met de cursisten worden er 3 of 4 bijeenkomsten gepland van 3 uur. Dit is afhankelijk van de keuze van modules.
  • Plaats: De training kan gegeven worden op de locatie van de instelling. Ook kan er in overleg gekozen worden voor een andere locatie.
  • Aantal deelnemers: Maximaal 12 deelnemers
  • Kosten: Vrijblijvend wordt er een offerte gemaakt.